poniedziałek, 18 kwiecień 2016 09:38

Model współpracy trójsektorowej Karnet15+

KARnet 15+ to innowacyjny model wykorzystujący kompleksowe podejście do zagadnień związanych z ułatwianiem wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Model został opracowany w ramach projektu testującego pt. „KARnet15+ – model współpracy trójsektorowej”, realizowanego od czerwca 2012r.


Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. na terenie Polski nowego modelu współpracy trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Testowanie modelu KARnet15+
Rozwiązania, które były testowane w ramach projektu, skierowane są do młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym szczególnie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Z metod pracy i narzędzi zaproponowanych w Modelu KARnet15+ mogą skorzystać publiczne i niepubliczne instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz pracodawcy.
W okresie od października 2013 r. do września 2014 r. we Wrocławiu oraz Poznaniu testowano działanie sieci Klubów Aktywności Rozmaitych. Stanowiły one dla młodych ludzi miejsce do spotkań, rozwijania zainteresowań, a jednocześnie umożliwiały nieformalną edukację w zakresie wiedzy o rynku pracy. Zorganizowano w tym czasie łącznie 1059 spotkań, w tym spotkania w ramach aktywności rozmaitych, warsztaty z Liderami Procesów Grupowych rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty z Przewodnikiem po Rynku Pracy uświadamiające kompetencje zawodowe, spotkania z pracodawcami z różnych branż i zawodów, konsultacje indywidualne.
Ofertą Klubów zainteresowało się 656 osób między 15 a 25 rokiem życia. Młodzież we współpracy z kadrą Klubów zaangażowała się w rozwój 47 aktywności, m.in. takich jak: Fotoprojekt, Okołomuzycznik, Klub Filmowy, Zdrowy Styl Życia, Kuchenne Przygody. Uczestnicy wysoko oceniali przede wszystkim formę organizacji aktywności oraz fakt, że mieli bezpośredni wpływ na rodzaj podejmowanych w Klubie działań. Dzięki temu mogli z łatwością rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz dowiadywać się, w jaki sposób mogą je wykorzystać w poszukiwaniu zatrudnienia i docelowo w swoim miejscu pracy.
Zdaniem Kadry Klubów najbardziej innowacyjnymi elementami Modelu okazały się:
zajęcia, na które bezpośredni wpływ miała młodzież,
szersza od standardowej oferta zajęć dla młodzieży,
metoda pracy z młodzieżą skoncentrowana na jej zasobach, a nie na deficytach,
pozytywny wpływ modelu na kreatywność młodzieży.