piątek, 22 kwiecień 2022 10:54

Kontrakty futures- umowy terminowe i ich charakterystyka

kontrakty futures kontrakty futures pixabay

Kontrakty futures i ich charakterystyka Kontrakty zawierane na giełdzie dotyczą obu zaangażowanych stron, które muszą dokonać transakcji na określonych warunkach.

Tak jest  przypadku zawierania umów terminowych czyli kontraktów futures, które z góry określają cenę, czas oraz warunki danej transakcji. W związku z jej zawarciem obydwie strony mają określone obowiązki wynikające z jej założeń.

 

Kontakty futures dotyczą transakcji pomiędzy dwoma inwestorami, z których jeden zobowiązany jest do zakupu akcji a drugi zobowiązany do ich przekazania. Dotyczy on umowy zawartej w określonym momencie, która będzie zobligowana do dostarczenia towaru w przyszłości w cenie i warunkach określonych w momencie jej zawarcia.

Kontrakty futures- zasady 

Zgodnie co do zasady, kontrakty futures podlegają ściśle określonym regułom. Jest to między innymi ich standaryzacja, depozyty zabezpieczające czy też dzienne rozliczenia. Pierwszy z aspektów ma kluczowe znaczenie dla jego występowania na rynku finansowym. Dotyczy ono tego, iż w zasadzie wszystkie warunki umowy poza kwestią cenową są ściśle ustalane przez giełdę. Dzięki temu nie mogą być one zmieniane przez obie strony. Zawierający transakcje nie mają wobec siebie żadnych zobowiązań. Dzięki temu inwestor nabywający kontrakt może go w dowolnym momencie przed wygaśnięciem umowy sprzedać, bez konieczności informowania o tym fakcie drugiej strony.

Duże znaczenie ma w tym miejscu również powołana Izba Rozrachunkowa, która dokładnie weryfikuje zasadność umów a każda z nich musi być zgłoszona. Do jej najważniejszych zadań należy zagwarantowanie wykonania każdej z zawartych przyszłych transakcji. Dzięki temu obie strony nie muszą martwić się wykonaniem umowy, ponieważ wszelkie ryzyko pozostaje na barkach organu.

Specyfikacja kontraktów terminowych

Kontrakty futures i obrót nimi odbywa się na określonych i odpowiednio zorganizowanych giełdach. Dotyczy to także indywidualnych warunków, które są ściśle określone. Największy obrót jest widoczny w akcjach i obligacjach. Kontrakt futures i jego realizacja polega na rozliczeniu zobowiązań umowy oraz zmian, jakie zostały zawarte pomiędzy dwoma inwestorami. Nad realizacją jej założeń czuwa odpowiedni organ nadzorujący, czyli Izba Rozrachunkowa. Finansowe kontrakty futures obejmują transakcje na bazie różnych instrumentów finansowych. W przypadku walutowych kontraktów umowy obejmują dostarczenie określonej waluty w danej ilości w wybranym momencie w przyszłości, za ustaloną w momencie podpisywania kwotę.